Tiedekustantajien kanssa käytävissä ”transformatiivisten” sopimusten neuvotteluissa asetetaan raamit tutkimuksen avoimelle julkaisemiselle lähivuosina. Nykyiset julkaisuehdot siirtävät usein julkaisemisen kustannukset kustantajalta tieteentekijälle. Eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö ALLEA puolustaa avointa tiedettä kannanotossaan.

Yliopistokirjastojen ja suurimpien tieteellisten julkaisijoiden välisissä sopimuksissa on otettu jo aiemmin askeleita kohti avointa julkaisua. Julkaisujen saavutettavuus on lisääntynyt, mutta kokonaiskustannukset eivät ole laskeneet. Tämä ei ole kestävä malli, korostaa eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö ALLEA uudessa kannanotossaan.

Kalliiden julkaisumaksujen seurauksena julkaiseminen arvostetuissa lehdissä on vaikeaa vähemmän rauhoitetuille tieteenaloille ja instituutioille, ja lisää näin tutkimusmaailman epätasa-arvoa. Julkaisumaksujen seurauksena kansainväliset kustantajat keräävät voitot julkisin varoin rahoitetun tutkimuksen julkaisemisesta. 

ALLEAn mukaan nykyiset Big deal -sopimusten ehdot eivät riittävästi ota huomioon Euroopan unionin (EU) tekijänoikeuslakeja. Nykykäytännön mukaan kirjoittaja luovuttaa tekijänoikeuden kustantajalle, vaikka avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti oikeus julkaisuun tulisi olla sen tekijällä. ALLEA pitää tärkeänä, että tutkijat voivat julkaista tutkimustulokset instituutioiden omilla alustoilla välittömästi, ilman viivettä, vaikka tutkimus julkaistaisiin myös kaupallisen toimijan journaalissa.

Suosituksia uusiin neuvotteluihin

ALLEA suosittelee, että sopimusehtoja neuvotellaan uudelleen, kun tieteentekijät, kirjastot ja kustantajat neuvottelevat uusia sopimuksia tuleville vuosille. Suomalaista tutkimuskenttää neuvotteluissa edustaa korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja kirjastojen yhteenliittymä FinELib

ALLEA on koonnut neljä suositusta vapaaseen julkaisemiseen:

  1. Sopimusten tulee olla paremmin linjassa kansallisten ja EU-tason  tekijänoikeuslakien kanssa. Näin voidaan edistää välitöntä avointa julkaisemista ja vähentää merkittävästi tilaus- ja julkaisumaksujen kustannuksia.
  2. Uusien sopimusten tulee mahdollistaa tutkimuksen saatavuus useilta kilpailevilta alustoilta, säilyttää tekijänoikeudet tutkijoilla sekä vähentää kirjoittajamaksuja.
  3. EU-alueen lainsäädäntö tulee yhdenmukaistaa niin, että tieteellisen julkaisun voi julkaista myös instituution omilla alustoilla kaupallisen julkaisijan lisäksi ilman viivettä.
  4. Julkaisemisessa tulee edetä kohti kestävää, voittoa tavoittelematonta julkaisemista.

ALLEAn julkilausumaan voi tutustua täällä: https://allea.org/wp-content/uploads/2022/12/ALLEA-Statement-Big-Deals-and-the-New-Copyright-Rules.pdf. Suomen Tiedeakatemiat edustaa Suomea ALLEAssa.