Ilmastokasvatuksen tulisi keskittyä ilmastonmuutoksen syiden lisäksi lieventämisen ja sopeutumisen näkökulmiin, linjataan ALLEA:n raportissa. Ymmärrystä tulisi lisätä siitä, että ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventäminen on välttämätöntä paitsi tulevien sukupolvien, myös haavoittuvaisessa asemassa olevien ihmisryhmien kannalta.

ALLEA:n raportti A snapshot of Climate Change Education Initiatives in Europe: Initial findings and implications for future Climate Change Education sisältää suosituksia, jotka perustuvat ALLEA:n toteuttamaan kyselytutkimukseen ja tiedekasvatustyöryhmän arvioon. Työryhmätyöskentelyssä oli mukana professori Maija Aksela Helsingin yliopistosta. Raportissa suositellaan mm. seuraavia toimia:

  • Tietoa olemassa olevista laadukkaista ilmastokasvatuksen menetelmistä eri ikä- ja koulutusasteilla tulee kerätä ja jakaa siten, että ne voidaan ottaa käyttöön erilaisissa koulutusjärjestelmissä.
  • Opettajille tulee tarjota korkeatasoisia ammatillisen kehittymisen ohjelmia, joissa ilmastokasvatus on näkökulmana. Ohjelmien onnistumista tulee arvioida, ja niitä tulee kehittää.
  • Paikallisia ilmastokasvatuksen aloitteita ja projekteja tulee tukea. Paikallisyhteisöjen tarpeet tulee ottaa paremmin huomioon.
  • Ilmastokasvatuksessa tulisi omaksua vahvemmin ratkaisukeskeinen näkökulma ilmastonmuutokseen. Yhteisöllisen vastuun merkitystä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa tulee korostaa.

”On rohkaisevaa nähdä, että jotain resursseja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi on olemassa. Ilmastokasvatukseen liittyvät haasteet ovat kuitenkin ilmeisiä, ja niiden ylittäminen vaatii kriittisiä toimia, jotka puolestaan vaativat taloudellista panostusta. Tarvitsemme kattavan rahoituskehyksen edistääksemme ilmastonmuutokseen liittyvää oppimista ja opettamista”, toteaa työryhmän johtaja, professori Cliona Murphy.

ALLEA:n toteuttama kysely ilmastokasvatuksesta lähetettiin yli 50 eurooppalaiseen tiedeakatemiaan, joita pyydettiin jakamaan sitä yliopistoihin ja muille koulutusta järjestäville tahoille ja viestintäorganisaatiolle. Vaikka otos onkin suhteellisen pieni, se tarjoaa tärkeää tietoa samankaltaisuuksista, puutteista ja parhaista käytännöistä ilmastokasvatuksessa, ja on ajankohtainen suhteessa Euroopan Komission vuoden 2020 tavoitteisiin nähden.

 

The European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA) on eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöorganisaatio. Suomen Tiedeakatemiat (Council of Finnish Academies) on ALLEA:n kansallinen jäsen.