Avoin tiede edistää tilasta, paikasta ja kulttuurista riippumatonta yhteistyötä, todetaan tiedeakatemioiden yhteistyöverkoston IAP:n tuoreessa julkaisussa. Julkaisu laadittiin tukemaan UNESCON:n suosituksia, ja se on suunnattu tutkijoille ja kaikille tiedon parissa työskenteleville.

Julkaisu IAP input into the UNESCO Open Science Recommendation laadittiin tukemaan UNESCO:n suositusta, jonka tavoitteena on luoda yhteiset pelisäännöt ja standardit avoimen tieteen periaatteille globaalilla tasolla.

IAP:n julkaisussa esitetyt 21 suositusta avoimen tieteen edistämiseksi on osoitettu paitsi tutkijoille, myös muille tiedon parissa työskenteleville organisaatioille ja toimijoille. Ne koskevat sekä konkreettisia toimia että asenteiden ja toimintatapojen muuttamista.

Suositukset laatineessa työryhmässä oli mukana professori Henrikki Tenkanen (University College London/Aalto-yliopisto).

IAP:n avoimen tieteen suositukset

1. Omaksua ja edistää avoimen tieteen käytäntöjä yhteiskunnan ja tieteen välisen suhteen vahvistamiseksi. Tämä helpottaa kansalaisten osallistumista tärkeisiin, yhteiskunnallisiin keskusteluihin.

2. Tukea ja edistää tiedettä – erityisesti avointa tiedettä – tiedon lisäämiseksi sekä tiedon puutteiden minimoimiseksi. Tällä on kriittinen rooli mm. erilaisten katastrofien torjumisessa ja vaikutusten lieventämisessä sekä riskien ja uhkien pienentämisessä.

3. Lisätä tietoisuutta tutkijoiden keskuudessa avoimuuden hyödyistä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

4. Varmistaa, että sekä tiedon tuottajilla että kuluttajilla on oikeudenmukainen ja helppo pääsy tutkimustuloksiin.

5. Tukea tutkimuksen ja sen olosuhteiden kulttuurista muutosta avoimen tieteen käytäntöjen parantamiseksi.

6. Varmistaa, että avoimen tieteen linjaukset ovat harmonisoitu tavalla, joka ottaa huomioon kansainväliset sopimukset, sekä tunnistaa ja korjata näissä sopimuksissa olevia puutteita.

7. Luoda käytäntöjen avulla sellaiset olosuhteet tieteen harjoittamiselle, joissa tutkimustulosten jakaminen on kannattavaa.

8. Tarjota päättäjille asianmukainen pääsy tutkimustuloksiin, jotta he voivat tehdä tieteelliseen tietoon pohjautuvia päätöksiä.

9. Tukea sellaista kehitystä, jossa kansalliset ja kansainväliset lainkäytön välineet sallivat pääsyn tiedon säilytyspaikkoihin ilman kansallisia tai alueellisia rajoja.

10. Kehittää kyberturvallisuutta sekä verkkopohjaista informaatioinfrastruktuuria, joka mahdollistaa avointen aineistojen merkitsemisen, tunnistamisen ja löytämisen.

11. Kehittää avoimen tieteen alustoja siten, että ne pystyvät säilyttämään tietoa kattavasti ja laajasti huomioiden myös paikalliset haasteet, arvostaen paikallista ja monimuotoista asiantuntemusta.

12. Kehittää avoimen tieteen koulutusta siten, että kaikki voivat hyötyä avoimesta datasta, ohjelmistoista ja julkaisuista.

13. Harkita sellaisten lisenssien käyttöönottoa, jotka sallivat tutkimustulosten ja datan kansainvälisen levittämisen, tai kokonaan uusien lisenssointimallien kehittämistä tutkimusdatan jakamisen helpottamiseksi.

14. Luoda ja kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyökumppanuuksia avoimen tieteen tehostamiseksi.

15. Edistää avoimen koulutuksen käytäntöjä ja tukea FAIR-periaatteen mukaisia oppimateriaaleja. Oppimateriaalien suunnittelijoille tulee tarjota avoimen tieteen koulutusta, ja materiaalien tulee olla saavutettavia monenlaisille käyttäjille.

16. Luoda olosuhteita kustantajien ja tieteentekijöiden yhteistyölle, jotta he voivat kehittää uusia liiketoimintamalleja edistäen samalla oikeudenmukaista julkaisukulttuuria.

17. Edistää sellaisen tiedon nopeaa saavutettavuutta ja välittymistä, jota voidaan hyödyntää akuuteissa kriisitilanteissa.

18. Laatia säädöksiä ja kannustimia hyvien avoimen tieteen käytäntöjen edistämiseksi, sekä rangaistuksia väärinkäytösten varalle.

19. Tunnistaa avoimuuden arvo tutkimustulosten julkistamisessa ja keinona luoda yhteistyöhön perustuvia ekosysteemejä.

20. Tunnistaa ja palkita niitä toimijoita, jotka työskentelevät avoimuuden edistämiseksi. Tutkimuksen vaikuttavuuden arviointi tulee käsittää muitakin kriteerejä kuin tieteelliset julkaisut. Tieteen arviointijärjestelmien tulee kannustaa avoimuuteen.

21. Tutkia avoimen tieteen mahdollisuuksia vähentää väärinkäytöksiä ja vilppiä tieteessä (ml. tulosten sepittäminen, vääristely ja plagiointi).