Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani professori Hanna-Leena Pesonen on valittu EASACin energia-asioiden ohjausryhmään.

EASAC on Euroopan unionin jäsenmaiden kansallisten tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö, joka välittää tuoretta tutkimukseen perustuvaa tietoa EU:n päätöksentekoelimiin ja pyrkii parantamaan tutkijoiden ja päättäjien välistä vuorovaikutusta. EASACin raporttien, kannanottojen ja suositusten ensisijaisena kohteena ovat Euroopan tason päättäjät ja päätöksiä valmistelevat virkamiehet EU-parlamentissa ja komissiossa. Energia-asioiden ohjausryhmä tarjoaa tiedeneuvonantoa laaja-alaisesti EU:n kannalta keskeisistä aiheista kuten energiaresursseista, energiaratkaisujen integroinnista, uusiutuvista energialähteistä, energiatehokkuudesta, kasvihuonekaasupäästöistöä, sähköverkon hallinnasta sekä keskeisistä energiavarmuuden ja kestävyyden kysymyksistä.

EASACin ohjausryhmät esittävät työstettäviä aiheita EASACin neuvostolle ja pohtivat työryhmien kokoonpanoa. Energia-asioiden ohjausryhmään valitun Hanna-Leena Pesosen erityisosaamisaloja ovat yritysympäristöstrategiat ja markkinointi, materiaalivirtojen hallinta sekä ympäristöjohtamisjärjestelmät.

Suomalaisten osallistuminen EASACissa on ollut erittäin aktiivista: Suomella on ollut edustus kaikissa kolmessa ohjausryhmässä lähes koko 2010-luvun ja eri työryhmiin on osallistunut yli 20 tutkijaa. EASACin ympäristöasioiden ohjausryhmässä toimii professori Atte Korhola ja biotieteiden ohjausryhmässä professori Jari Valkonen. Pesonen jatkaa energia-asioiden ohjausryhmässä professori Peter Lundin työtä.

Suomen Tiedeakatemiat on EASACin kansallinen jäsen.