Biohajoavalla muovilla on keskeinen rooli muovin ympäristöhaittojen vähentämisessä, mutta sillä ei voi oikeuttaa huonoa jätehuoltoa tai tehotonta kierrätystä, tiedeneuvontahanke SAPEA:n tuoreessa raportissa kirjoitetaan. Tärkeintä on estää muovin päätyminen jätteenä luontoon.

Yksi raportin Biodegradability of plastics in the open environment laatineen kansainvälisen asiantuntijaryhmän jäsenistä oli polymeeriteknologian professori Jukka Seppälä Aalto-yliopistosta. Kokoonpano perustui eurooppalaisten tiedeakatemioiden nimityksiin.

”Biohajoavien materiaalien haasteena on kehittää niistä käyttökohteen vaatimukset täyttäviä ja käytössä riittävän kestäviä, mutta samalla riittävän nopeasti biohajoavia”, Seppälä kertoo. ”Muovin kutsuminen biohajoavaksi ei tarkoita, että se hajoaisi kaikissa olosuhteissa, vaan hajoamisprosessiin vaikuttavat monet ympäristölliset tekijät. Teollinen kompostointi poikkeaa ympäristön olosuhteista.”

Raportissa korostetaan, että muovin päätyminen jätteeksi tulee minimoida ja varsinkin estää sen joutuminen jätteenä luontoon. Kierrätystä tulee eri tavoin tehostaa. Biohajoavuus on hyvä ominaisuus ainoastaan sellaisissa sovelluksissa, joissa muovin päätymistä luontoon ei voida estää.

Asiantuntijaryhmän suositukset

1. Biohajoavien muovien käyttöä ympäristössä tulisi rajoittaa sovelluksiin, joissa muovien kierrätys ja uudelleenkäyttö eivät tule kyseeseen.

2. Biohajoavuudella ei tule oikeuttaa huonoa jätehuoltoa ja roskaamista.

3. Tarvitaan tutkittua tietoa biohajoavien muovien ominaisuuksista ja hajoamisesta moninaisissa ympäristöissä. Muovituotteiden hajoamista pitäisi tutkia laajemmin esim. simuloimalla laboratorio-olosuhteissa erilaisten ympäristöjen olosuhteita.

4. Testausta ja sertifikaatiostandardeja tulee kehittää. Tietoa biohajoavien muovien ominaisuuksista, asianmukaisesta käytöstä ja hävittämisestä tulee välittää paremmin tuottajille ja kuluttajille. Myös muovien merkintöjä Euroopassa tulee selkeyttää ja yhtenäistää.

 

Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA) on eurooppalainen tiedeneuvonnan hanke, joka tuottaa raportteja ja tietosynteesejä Euroopan Unionin päätöksenteon tueksi. Suomen Tiedeakatemiat tekee aktiivista yhteistyötä SAPEA:n kanssa.