Sammansättning

Till Finlads Vetenskapsakademier hör fyra medlemmar. Av medlemmarna Finska Vetenskapsakademin, Finska Vetenskaps-Societeten,  Akademin för Tekniska Vetenskaper och Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland utser vardera en medlem.

Professor em. Kimmo Kaski, ordförände
Professor em. Hannu E. Koskinen, vice-ordförande
Professor Mika Hannula
D.Sc. (Tech.) Leni von Bonsdorff

Delegationens mandatperiod är två år.