Finlands Vetenskapsakademier är ett samarbetsorgan för de i Finland verksamma fyra vetenskapsakademierna. Dess uppgift är att förbättra förutsättningarna för forskningsverksamhet samt att främja vetenskapens inflytande.