Finlands Vetenskapsakademier är ett samarbetsorgan för de i Finland verksamma fyra vetenskapsakademierna. Dess uppgift är att förbättra förutsättningarna för forskningsverksamhet samt att främja vetenskapens inflytande.

Sammansättning

Ordförande Professor Markku Leskelä
Vice ordförande Professor Anna Mauranen
Medlemmar D.Sc. (Tech.) Leni von Bonsdorff
Professor Hannu E. Koskinen

Till Finlads Vetenskapsakademier hör fyra medlemmar. Av medlemmarna Finska Vetenskapsakademin, Finska Vetenskaps-Societeten,  Akademin för Tekniska Vetenskaper och Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland utser vardera en medlem.

Delegationens mandatperiod är två år.

Vetenskapsakademierna

Finlands fyra vetenskapsakademier är en del av det internationella systemet med vetenskapsakademier. Vetenskapsakademierna representerar oberoende högklassig forskning, och till medlem i dem kallas en begränsad mängd personer på basis av vetenskapliga meriter.

Vetenskapsakademierna främjar fri forskning och vetenskaplig debatt bl.a. genom att organisera seminarier, utdela stipendier och producera vetenskapsbaserade publikationer.

Finska Vetenskaps-Societeten är en tvåspråkig akademi för alla vetenskapsgrenar.

http://www.scientiarum.fi

Finska Vetenskapsakademin är en allmänvetenskaplig sammanhållande organisation.

http://www.acadsci.fi/

Akademins för Tekniska Vetenskaper uppgift är att främja de teknisk-vetenskapliga och ekonomiska områdens forskning och resultatens användarbarhet.

http://www.ttatv.fi/

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland är en svenskspråkig teknisk-vetenskaplig akademi.

http://www.stvif.fi/