Sammansättning

Till Finlads Vetenskapsakademier hör fyra medlemmar. Av medlemmarna Finska Vetenskapsakademin, Finska Vetenskaps-Societeten,  Akademin för Tekniska Vetenskaper och Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland utser vardera en medlem.

Professor Markku Leskelä, ordförände
Professor Hannu E. Koskinen, vice-ordförande
Professor Kimmo Kaski
D.Sc. (Tech.) Leni von Bonsdorff

Delegationens mandatperiod är två år.