Kuva: Florian Klauer

Suomen Tiedeakatemiain tavoitteita ja toimintaa ohjaa johtosääntö. Johtosääntö on Suomen Tiedeakatemiain johtoryhmän ja neljän Suomessa toimivan tiedeakatemian hallituksen hyväksymä.

Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland ovat hyväksyneet Suomen Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvoston johtosäännön hallitustensa kokouksissa 27.4.2023 mennessä.

1 § NEUVOSTON TEHTÄVÄT

Suomen Tiedeakatemiat on Suomessa toimivien neljän tiedeakatemian yhteistyöneuvosto. Neuvosto

  • edistää tiedeakatemioiden yhteyksiä kansainvälisiin tiedejärjestöihin ja suorittaa niihin liittyviä tehtäviä
  • tukee tiedeakatemioiden kansainvälistä yhteistyötä ja vaikuttavuutta
  • edistää tiedeakatemioiden kansainvälisen yhteistyön kansallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä
  • tukee nuorten tutkijoiden kansainvälistymistä
  • koordinoi ja kehittää eri tieteenalojen kansalliskomiteoiden toimintaa
  • edistää tutkijoiden ihmisoikeuksia ja tieteen vapautta
  • tukee tiedeakatemioiden tiedeneuvonantoon ja tiedepolitiikkaan liittyvää toimintaa.

2 § JOHTORYHMÄ

Neuvostolla on johtoryhmä. Jokainen perustaja-akatemia nimittää johtoryhmään jäsenen ja hänelle varajäsenen. Johtoryhmän jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtoryhmän sihteerinä toimii neuvoston akatemiasihteeri.

Neuvoston johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

Johtoryhmä on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä on läsnä.

Päätökset johtoryhmän kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Perustaja-akatemioiden pääsihteereillä on osallistumis- ja puheoikeus neuvoston johtoryhmän kokouksiin.

3 § TOIMIKUNNAT

Neuvoston johtoryhmä voi asettaa määräaikaisia toimikuntia tai nimittää henkilöitä asioiden valmistelua tai erikseen määrättäviä tehtäviä varten. Johtoryhmä voi yksimielisellä päätöksellä delegoida päätösvaltaa näille toimikunnille tai henkilöille määrättävien tehtävien hoitamiseksi.

4 § SIHTEERISTÖ

Tehtävien hoitoa varten neuvostolla on sihteeristö, johon kuuluu akatemiasihteeri ja tiedesihteereitä. Akatemiasihteeri toimii neuvoston johtoryhmän kokousten esittelijänä ja päätösten toteuttajana. Tiedesihteerit avustavat akatemiasihteeriä hänen tehtävissään ja neuvoston tarkoituksen toteuttamisessa. Henkilökuntaan voi kuulua myös muita työntekijöitä.

5 § VASTUUAKATEMIA

Neuvosto toimii vastuuakatemian yhteydessä. Vastuuakatemian hallitus hyväksyy neuvoston toimintasuunnitelman ja talousarvion neuvoston johtoryhmän esityksestä. Toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelee neuvoston sihteeristö. Vastuuakatemia hakee neuvoston valtionavun ja vastaa sen käytöstä ja raportoinnista.

Sihteeristön työnantajavastuut kuuluvat vastuuakatemialle, joka järjestää sihteeristölle tarvittavat tilat, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä tietoteknisen infrastruktuurin neuvoston tehtävien hoitamiseksi. Vastuuakatemia saa periä neuvoston toimintamenoista yleiskulua.