Kuva: Sebastian Trzaska

Yhteistyö kansainvälisten tiedejärjestöjen kanssa kuuluu Suomen Tiedeakatemiain keskeisiin tehtäviin. Edustamalla Suomea kansainvälisissä järjestöissä Suomen Tiedeakatemiat toimii linkkinä kotimaisen ja maailmanlaajuisen tiedeyhteisön välillä ja edistää tietojen vaihtoa.

Suomen Tiedeakatemiat

 • nimittää suomalaisia asiantuntijoita kansainvälisten tiedejärjestöjen toimielimiin ja työryhmiin sekä tukee valittujen henkilöiden työtä
 • vastaa eurooppalaisen tiedeneuvontamekanismi SAM:n ja muiden jäsenyyksiensä kautta tuleviin tietopyyntöihin ja tekee itse aloitteita käsiteltävistä aihepiireistä
 • osallistuu tiedejärjestöjen organisaatioiden kehittämiseen
 • tukee tieteenalakohtaisten kansalliskomiteoiden kansainvälistä toimintaa
 • levittää tietoa suomalaisesta tutkimuksesta, käytännöistä ja tiedeakatemioiden työstä kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa toimiessaan
 • tiedottaa kansainvälisten tiedejärjestöjen raporteista, julkilausumista ja suosituksista kotimaassa.

Tärkeimmät kansainväliset yhteistyökumppanimme on esitelty alla.

Suomen Tiedeakatemiain kansainvälisestä yhteistyöstä vastaa akatemiasihteeri Arto Miettinen:

Kansainväliset tiedejärjestöt

 • ALLEA

  ALLEA (All European Academies) on eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöelin. ALLEA edistää tiedonvaihtoa akatemioiden välillä ja osallistuu aktiivisesti eurooppalaiseen tiedepoliittiseen keskusteluun. Euroopan unionin tutkimuspoliittisen päätöksenteon seuraaminen on yksi ALLEA:n toiminnan painopisteistä, mutta organisaatio tarjoaa EU-maita laajemman keskustelufoorumin kaikille eurooppalaisille tiedeakatemioille.

  ALLEA
 • CAETS

  CAETS (The International Council of Academies of Engineering and Technical Sciences) on insinööri- ja teknillistieteellisten akatemioiden maailmanlaajuinen yhteistyöfoorumi. CAETS tarjoaa puolueetonta teknillisten kysymysten asiantuntemusta yhteiskunnallisille tahoille ja tukee toimialansa yleistä kehitystä kestävän talouskasvun ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

  CAETS
 • EASAC

  EASAC (European Academies Science Advisory Council) on Euroopan unionin jäsenmaiden kansallisten tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö, joka välittää tuoretta tutkimukseen perustuvaa tietoa EU:n päätöksentekoelimiin. EASAC pyrkii myös parantamaan tutkijoiden ja päättäjien välistä vuorovaikutusta. EASAC:n keskeisiin toimintamuotoihin kuuluu tutkimukseen perustuvien raporttien ja suositusten julkaiseminen erityisesti energiakysymysten, biotieteiden ja ympäristötieteiden aloilta. Suomen Tiedeakatemiat välittää aktiivisesti tietoa EASACin toiminnasta ja raporteista kotimaisille päättäjille ja viranomaisille.

  EASAC
 • Euro-CASE

  Euro-CASE (The European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering) toimii eurooppalaisten insinööritieteiden akatemioiden pysyvänä yhteistyöfoorumina. Euro-CASE tukee eurooppalaisten instituutioiden, teollisuuden ja tutkijoiden välistä vuoropuhelua.

  Euro-CASE
 • ISC

  Kansainvälinen tiedeneuvosto ISC (International Science Council) on maailmanlaajuinen hallituksista riippumaton järjestö, jonka jäsenistöön kuuluu sekä kansallisia tiedeorganisaatioita että kansainvälisiä tieteellisiä unioneja. ISC tarjoaa jäsenilleen tiedepoliittisen keskustelufoorumin sekä suunnittelee ja koordinoi laajoja poikkitieteellisiä tutkimusohjelmia. ISC syntyi vuonna 2018 luonnontieteiden keskusjärjestö ICSU:n ja yhteiskuntatieteiden keskusjärjestö ISSC:n yhdistyttyä.

  Suomen Tiedeakatemiat on ISC:n kansallinen jäsenorganisaatio ja koordinoi suomalaisia suhteita ISC:hen. Suomen Tiedeakatemiain tukemat kansalliskomiteat puolestaan toimivat tieteenalakohtaisina vastuutahoina ja hoitavat yhteyksiä tieteellisiin unioneihin. Suomen Tiedeakatemiat on erityisen aktiivinen ISC:n eurooppalaisessa ryhmässä.

  CODATA on monitieteinen ISC:n alainen tieteellinen komitea, jonka tieteenalaa ovat data-asiat (laatu, luotettavuus, saatavuus, hallinnointi). Suomen Tiedeakatemiat toimii kansallisena jäsenorganisaationa CODATA:ssa. Suomen Tiedeakatemiain alaisuudessa toimii Data-asiain kansalliskomitea.

  ISC
 • IAP

  IAP (InterAcademy Partnership) on kolmen maailmanlaajuisen tiedeakatemioiden yhteistyöverkoston sateenvarjo-organisaatio, joka koostuu seuraavista yhteistyöverkostoista:

  IAP for Research toimii neuvoa-antavana elimenä kansallisille hallituksille ja kansainvälisille poliittis-taloudellisille organisaatioille. Sen raportit ja suositukset käsittelevät keskeisiä tieteellisiä, teknologisia ja terveyteen liittyviä haasteita. Verkoston jäsenistö muodostuu sekä kansallisista tiedeakatemioista että tiedeakatemioiden muista yhteistyöjärjestöistä.

  IAP for Science on tiedeakatemioiden yhteistyöorganisaatio, jonka toimintamuotoja ovat muun muassa tieteelliset ohjelmat ja aloitteet sekä tutkimustietoon perustuvat lausunnot yhteiskunnallisista kysymyksistä. Lisäksi se tukee nuorille tutkijoille suunnattua toimintaa sekä tiedeakatemioiden perustamista akatemiajärjestelmää vailla oleviin maihin.

  IAP for Health toimii tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestönä lääketieteen alalla. Sen tavoitteena on muun muassa edistää näyttöön perustuvien suositusten laatimista terveys- ja tiedepolitiikan tueksi, koordinoida tieteellisiä ohjelmia ja antaa tutkimustietoon pohjautuvia lausuntoja.

  IAP
 • UAI

  UAI (Union Académique Internationale) on globaali organisaatio, joka tukee jäsenakatemioidensa välistä tutkimus- ja julkaisuyhteistyötä humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla. UAI koordinoi ja rahoittaa pitkäkestoisia kansainvälisiä projekteja, kuten korpus-, sanakirja-, ja tietosanakirjahankkeita. Vuonna 1919 perustettu UAI kuuluu ensimmäisiin kansainvälisiin tiedeakatemioiden yhteistyöorganisaatioihin.

  UAI
 • UNESCO

  Suomen Tiedeakatemiat tekee monipuolista yhteistyötä Unescon eli Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön kanssa. Suomen Tiedeakatemiat vastaa Unescon tiedeohjelmien kansallisen koordinaatioryhmän sihteeristön tehtävistä ja pyrkii siten vahvistamaan tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuutta Unescon työssä. Suomen Tiedeakatemiat toimii myös Unescon perustiedeohjelma IBSP:n sekä yhteiskuntatieteiden ohjelma MOST:in kansallisena vastuutahona.

  UNESCO
 • IHRN

  The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies (IHRN) on tiedeakatemioiden ja tieteellisten seurojen kansainvälinen yhteistyöverkosto, joka edistää tieteentekijöiden ihmisoikeuksia ja lisää tietoisuutta ihmisoikeusasioista tiedeyhteisön piirissä.

  Suomen Tiedeakatemiain nimeämä ihmisoikeuskomitea hoitaa yhteyksiä verkostoon ja kirjoittaa aktiivisesti vetoomuksia ihmisoikeusloukkauksien kohteiksi joutuneiden tutkijoiden puolesta.

  IHRN